Digitalpro | misli na vreme™

TAX FREE KUPOVINA ZA STRANE DRŽAVLJANE


Poštovani kupci, obaveštavamo vas da u Digitalpro imate pravo

 • na povraćaj PDV-a za strane državljane,
 • na kupovinu robe bez plaćanja PDV-a za diplomatsko/konzularna predstavništva kao i međunarodne organizacije.

USLOVI ZA POVRAĆAJ PDV-A STRANIM DRŽAVLJANIMA

Da bi se ostvarilo pravo na povraćaj PDV-a potrebno je:

 • da putnik u Republici Srbiji nema prebivalište ni boravište
 • da je ukupna vrednost kupljene robe veća od 100 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, uključujući PDV
 • da kupljenu robu otpremi u inostranstvo pre isteka tri kalendarska meseca po isteku kalendarskog meseca u kojem je izvršen promet dobara
 • da od carinskog organa Republike Srbije zahteva da mu pečatom i potpisom overi fiskalni račun i obrazac ZPPPDV (Zahtev putnika za povraćaj PDV-a), kao i da unese datum otpremanja dobara sa teritorije Republike Srbije
 • da overeni Zahtev putnika za povraćaj PDV-a i overeni originalni fiskalni isečak podnese prodavcu u roku od šest meseci od dana izdavanja računa lično, preko drugog lica ili poštom
 • da ukoliko zahtev podnosi poštom navede broj računa u Rrepublici Srbiji na koji će mu biti vraćen PDV

Obaveze prodavca su:

 • da prilikom prodaje robe izda sledeća dokumenata: fiskalni račun, popunjen i pečatom overen ZPPPDV obrazac u 3 primerka, fakturu – račun na ime i prezime kupca uz navođenje nekog od identifikacionih podataka iz putne isprave kupca
 • da odmah po prijemu ispravno overene dokumentacije (fiskalnog računa i obrazca ZPPPDV) od strane kupca ili drugog lica u gotovini izvrši povraćaj PDV-a
 • da u roku od 15 dana po prijemu ispravno overene dokumentacije (fiskalnog računa i obrazca ZPPPDV) putem poštanske pošiljke izvrši povraćaj PDV-a na račun u Republici Srbiji koji je kupac naveo u zahtevu

USLOVI KUPOVINE BEZ PLAĆANJA PDV-A ZA DIPLOMATSKO/KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Diplomatsko konzularna predstavništva i međunarodne organizacije oslobođene su plaćanja PDV-a pri kupovini ako su prezentovale sledeća dokumenta:

 • overen i potpisan obrazac SNPDV ili LNPDV (original u najmanje 2 primerka)
 • kopiju Potvrde reciprociteta u oslobađanju od PDV i akciza koju izdaje Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije
 • kopiju diplomatsko/konzularne službene legitimacije lica ovlašćenog za kupovinu robe

REFAKCIJA PDV-A STRANIM OBEVZNICIMA I PO MEĐUNARODNIM UGOVORIMA

Kao prodavac koji brine o svojim potrošačima, Diplon maloprodaje će svojim kupcima pri svakoj kupovini uvek izdati račun koji je u svemu u skladu sa čl. 42 Zakona o PDV-u. Plaćanjem ovog računa, a u skladu sa zakonskim propisima možete od nadležne Poreske uprave Republike Srbije zatražiti oslobođenje od plaćanja PDV-a za predmetnu kupovinu.


Obrazac REF4 preuzmite ovdeicon_popin_short_r.