Digitalpro | misli na vreme™

Račun bez pečata i potpisa

El. pošta Štampa PDF

Od 1. marta 2018. godine Digitalpro je prestao sa slanjem poštom štampanih faktura i sličnih dokumenata.

Fakture i slični dokumenti šalju se isključivo elektronskom poštom ili preko DP B2B portala, DP Web šopa.

Na zahtev i o trošku klienta, faktura ili drugi sličan dokument može biti odštampana i poslata poštom:

≤10 listova: Regularno Ekspres >10 /listu
Srbija: 1,50 € 3,00 € 0,15 €
Inostranstvo: 3,00 € 25,00 € 0,20 €

Donošenjem Zakona o elektronskom dokumentu i izmenama Zakona o računovodstvu, formiran je potreban pravni okvir za uvođenje elektronskog dokumenta bez pečata i potpisa kao validne računovodstvene isprave, što je dodatno potvrđeno mišljenjem i objašnjenjem ministarstva.

Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-1077/2014-16 od 7.11.2014. godine

Računovodstvena isprava u elektronskom obliku mora da sadrži elektronski potpis ili identifikacionu oznaku odgovornog lica, odnosno lica ovlašćenog za izdavanje računovodstvene isprave.

„Saglasno članu 9. Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013), računovodstvena isprava u elektronskom obliku mora da sadrži elektronski potpis ili identifikacionu oznaku odgovornog lica, odnosno lica ovlašćenog za izdavanje računovodstvene isprave.

Pojam „identifikaciona oznaka“ predstavlja svaku oznaku koja jednoznačno određuje, odnosno upućuje na odgovorno lice, odnosno lice koje je ovlašćeno za izdavanje računovodstvene isprave. Dakle, to može biti potpis, faksimil, ime i prezime, elektronski potpis i sl. kao i kombinacija pomenutih oznaka (npr. ime i prezime + potpis).


Objašnjenje Ministarstva finansija i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, br. 401-00-4169/2017-16 od 12.12.2017. godine

Odredbama člana 8 stav 1, Zakona o računovodstvu (Službeni glasnik RS, br. 62/13), propisano je da se knjiženje poslovnih promena, prihoda i rashoda vrši na osnovu verodostojih računovodstvenih isprava.

Član 8, stav 2 istog zakona navodi da računovodstvena isprava predstavlja pisani dokument ili elektronski zapis o nastaloj poslovnoj promeni, koja obuhvata sve podatke potrebne za knjiženje u poslovnim knjigama tako da se iz računovodstvene isprave nedvosmisleno može saznati osnov, vrsta i sadržaj poslovne promene.

Saglasno članu 9 Zakona o računovodstvu, računovodstvena isprava se smatra verodostojnom, ako je potpuna, istinita, računski tačna, prikazuje poslovnu promenu i sadrži potpis ili drugu identifikacionu oznaku odgovornog lica.

Članom 7, Zakona o elektronskom dokumentu (Službeni glasnik RS, br. 94/17), predviđeno je da se elektronskom dokumentu ne može osporiti ponovažnost, dokazna snaga, kao ni pisana forma, samo zbog toga što je u elektronskom obliku.

Članom 10, stav 1 istog zakona, propisano je da se elektronski dokument koji je izvorno nastao u elektronskom obliku smatra originalom.


Pogledajte/Preuzmite zvanični dokument: Objašnjenje – Računi bez pečata i potpisa

Iz navedenih zakonskih odredbi kao i datog Mišljenja i Objašnjenja ministarstva možemo zaključiti da privredni subjekti mogu izdati račun koji ne sadrži pečat i potpis, ali koji sadrži drugu identifikacionu oznaku koja upućuje na lice koje je odgovorno ili ovlašćeno za izdavanje računovodstvene isprave (potpis, faksimil, ime i prezime, elektronski potpis i sl. ili kombinaciju pomenutih oznaka).

Takođe Zakon o PDV-u u članu 42, koji govori o obaveznim elementima računa, ne navodi da su pečat ili potpis obavezni elementi računa, što znači da se računu ne može osporiti pravo na odbitak PDV-a, zbog toga što ne sadrži pečat i potpis


 

"Izvor: dreamweb.rs"